Thứ Năm, 05/07/2007 - 9:56 PM

Hội nghị TW 5 (khoá X): Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Nhà nước

Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW (khoá X) Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cả bộ máy Nhà nước...

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 tới 14/7, tập trung bàn về công tác xây dựng Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, thực hiện sự lãnh đạo đối với những nhiệm vụ quan trọng trước mắt, bảo đảm yêu cầu và phương hướng lãnh đạo của Đảng cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Cụ thể, các đại biểu dự Hội nghị sẽ bàn việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII; giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội xem xét và quyết định.

Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương kết quả những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ tư đến nay.

Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nêu rõ, trên cơ sở của quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là khâu mấu chốt, việc này cần được tiến hành đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới kinh tế; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng.

Những nguyên tắc chung đã được xác định là: Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối, quan điểm, các nghị quyết; lãnh đạo thể chế hoá, cụ thể hoá thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch, các chương trình công tác lớn của Nhà nước; phải bố trí đúng cán bộ và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã hội...".

Theo đồng chí Tổng Bí thư, đẩy mạnh cải cách hành chính là nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Vì thế, cải cách hành chính phải được tiến hành trên cơ sở các nghị quyết và nguyên tắc về xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Xuất phát từ các mục tiêu và yêu cầu đó, đồng chí Tổng Bí thư cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cả bộ máy Nhà nước... Cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta...

Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát phải được đổi mới, tăng cường trong cả nhận thức và hành động, cả về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, công tác kiểm tra của Đảng phải góp phần thực hiện bằng được mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã đề ra, nhằm vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt cũng như lâu dài của công tác xây dựng Đảng, vừa là mong muốn của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và đông đảo cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng và của toàn dân.

Xác định công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là lĩnh vực quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ, cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề bức xúc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong các cơ quan báo chí; khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, nhất là xa rời tôn chỉ, mục đích, chạy theo thị hiếu thấp kém, vì lợi ích vật chất cá nhân, cục bộ...

Đề cập tới việc Quốc hội sẽ họp kỳ đầu tiên với nhiệm vụ trọng tâm là bầu và phê chuẩn nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước và cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII, đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội xem xét, bầu và phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Thực sự đây luôn là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao của Ban Chấp hành Trung ương và toàn Đảng nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực của Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; bảo đảm đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại.

Rõ ràng là, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) có ý nghĩa hết sức quan trọng vì sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó, một số vấn đề vẫn còn có nhận thức khác nhau. Chắc chắn các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ buộc phải phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tập trung tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ, thảo luận, đóng góp ý kiến để Hội nghị thành công tốt đẹp

CAND
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"